CD MED TRYK, CD KOPIERING, CD-PRESNING // DVD MED TRYK, DVD KOPIERING // HURTIG LEVERING, BETAL NEMT MED KORT ELLER FAKTURA
På svenska In English    Auf Deutsch En español  
Generelle vilkår - discrepublic.dk
1. Generelt
Disse vilkår angiver, hvad der gælder i samtlige tilfælde, hvor Discrepublic (i det følgende benævnt vi/os) udfører opgaver for Kunder (i det følgende benævn Opgaven), eller hvor en Kunde køber varer af os (i det følgende benævnt Købet), med mindre andet er aftalt skriftligt af parterne. En sådan aftale er kun gyldig, når den er underskrevet af begge parter. Kundebestillinger indebærer en godkendelse af denne aftale.

2. Tilbud og priser

Et tilbud fra os er gyldigt i tredive (30) dage fra den tilbudsdato, som er angivet på tilbuddet (Tilbudsperiode).Alle priser i et tilbud angives i SEK/DKK/NOK og er eksklusiv moms, fragt og andre afgifter og tillæg. De priser, der angives i et tilbud, som accepteres og bestilles, skal gælde, også selv om den generelle prisliste ændres i løbet af tilbudsperioden. Prislisten for vores sortiment er gyldig tredive (30) dage fra modtagelsen. Kunden er ansvarlig for at informere sig om eventuelle prisændringer og rekvirere en ny prisliste.


3. Forbehold

Vi tager forbehold for fejl i priser og indhold på hjemmesiderne: Discrepublic.dk, discrepublic.com.


4. 
Betalingsbetingelser

 Vi benytter os af enten forudbetaling eller betaling pr. efterkrav - det, der er gældende i det enkelte tilfælde. Ved forudbetaling gælder det, at beløbet skal være os i hænde, inden bestillingen bliver bindende, og ordren effektueres. Ved betaling pr. efterkrav gælder det, at faktura sendes fra Klarna på den aftalte leveringsdato, og betaling skal ske fjorten (14) dage netto fra fakturadato, hvis ikke andet er aftalt. Ved forsinket efterkravsbetaling har vi ret til at pålægge morarente på fireogtyve (24) procent årligt. Ud over morarenten skal Kunden også kompensere os for de omkostninger, som hidrører fra inddrivningen af førnævnte fordring samt for ekspedition af rykkerbrev. Alle varer forbliver vores ejendom, indtil det fulde beløb er betalt. Hvis der er rimelig anledning til at antage, at Kunden ikke er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, forbeholder vi os retten til at afbryde udførelsen af opgaven og tilbageholde alt produceret materiale samt materiale, der er leveret af Kunden, indtil det fulde beløb for samtlige af vores fordringer til Kunden er betalt, eller indtil acceptabel sikkerhed er stillet. Hvis ikke dette sker, forbeholder vi os ret til at afbryde aftalen. Afbrydes aftalen, er Kunden, efter anmodning fra os, forpligtet til for egen regning at eftersende de varer, for hvilke Kunden har undladt at opfylde sine betalingsforpligtelser.

5. Tillæg

VI kan blive nødsaget til at debitere ekstra for arbejde, som skyldes svigtende eller ændret/korrigeret levering af materiale fra Kunden, og/eller i de tilfælde, hvor Kunden på anden vis ændrer forudsætningerne for opgaven i forhold til det, som oprindeligt blev aftalt. Det kategoriseres som svigtende levering, hvis Kunden ikke leverer materiale til det aftalte tidspunkt eller i henhold til den gældende materialespecifikation.

6. Kvalitetstolerance

Opgaven udføres med anvendelse af den masterkopi og det materiale, som Kunden har leveret til anvendelse ved fremstilling af tryksager (Originalmateriale) og efter trykkorrektur, som er godkendt af Kunden. Opgaven udføres endvidere i overensstemmelse med de specifikationer, som vi anvender ved produktion af den type materiale, som nævnte produktion hører ind under. Forhold, som ifølge velafprøvet og almindeligt anerkendt faglig erfaring anses for at være en ringe afvigelse, eller forhold, som skyldes fejl i det Originalmateriale (godkendt korrektur), som Kunden har leveret til os, regnes ikke for fejl.

7. Leveringstider

Leveringstider angives i den Ordrebekræftelse/det tilbud, som vi udarbejder, og som angiver det antal arbejdsdage, som produktionen vil tage. Leveringstiden begynder på det tidspunkt, hvor Kunden har leveret alt Originalmateriale, og vi har sendt ordrebekræftelsen (Produktionsstart). Leveringstiden kan blive forlænget, hvis Kunden foretager ændringer i den afgivne ordre og/eller på anden vis forsinker levering af godkendt Originalmateriale. Normal leveringstid er ca. fjorten (14) arbejdsdage for CD/DVD og digital distribution samt 8 til 12 uger for vinylproduktion efter godkendt korrektur.


8. Reklamationer

Det er op til Kunden uden unødig udsættelse at undersøge, om leverancen opfylder kravene til kvantitet og kvalitet ifølge punkt 6 og 7 ovenfor. Hvis der foreligger afvigelser fra toleranceniveauerne, skal Kunden omgående underrette os om dette. En sådan reklamation skal ske skriftligt og være os i hænde inden for ti (10) arbejdsdage fra leveringsdatoen. Ved skjulte afvigelser er vi alene ansvarlige for afvigelser, som reklameres skriftligt inden for halvtreds (50) arbejdsdage regnet fra leveringsdatoen.

9. Returneringer

Vi har ingen returneringspolitik. Produktioner, som er unikt tilpassede efter Kundens ønsker og godkendt via digital korrektur, kan derfor ikke returneres.


10. Transportskadede varer

Hvis en vare fra os beskadiges under transport - uanset om skaden er synlig eller skjult - skal dette omgående og senest inden for 7 dage anmeldes til speditøren.

11. Ansvarsbegrænsning

Vi fraskriver os alt ansvar for leveringsforsinkelser. Vi er ikke ansvarlige for afvigelser forårsaget af mangelfuld, forsinket eller fejlagtigt Originalmateriale eller anden information fra Kunden. Vi er ikke ansvarlige for at kompensere Kunden for eksempelvis, men ikke begrænset til, inkompatibilitet, driftsafbrydelser, datatab eller anden økonomisk skade. Vi er ikke ansvarlige for at kompensere Kunden for indirekte skader, og vores samlede erstatningsansvar kan aldrig overskride det beløb, som den eller det pågældende, reklamerede Opgave/Køb er værd.


12. Kundens ansvar

Kunden skal holde os skadesløse for en sådan erstatning, som vi kan komme til at skulle yde tredjepart som følge af skader på ejendom eller personer ved brud på tredjeparts immaterielle rettigheder, såfremt fejlen eller bristen hidrører fra Originalmateriale eller anden information, som Kunden har stillet til rådighed for os.

13. Originalmateriale

Kunden skal stille alt det Originalmateriale til rådighed, som er nødvendigt for udførelsen af Opgaven. Levering af dette materiale sker på Kundens bekostning og til det sted, som vi anviser. Originalmaterialet skal overholde de specifikationer, som vi i anvender i hvert enkelt tilfælde. Originalmaterialet opbevares hos os uden omkostninger for Kunden i 48 måneder efter seneste ordredato (Opbevaringsperioden). Derefter destrueres det, hvis ikke Kunden forinden har anmodet om, at materialet returneres. Returnering af sådant materiale sker på Kundens bekostning. Nogle typer Originalmateriale, som eksempelvis glasmaster og trykfilm, kan ikke returneres uden at blive destrueret efter Opbevaringsperioden. Al opbevaring af Originalmateriale sker på Kundens risiko, og vi kan ikke holdes ansvarlige for skader på eller tab af Originalmateriale.

14. Immaterielle rettigheder

Kunden garanterer, at Originalmaterialet ikke udgør brud på andres ophavsret, ret til brug af et varemærke eller andre immaterielle rettigheder, samt at det ikke er af en sådan art eller gives en sådan udformning, at det strider mod love, bekendtgørelser, myndighedsanvisninger, skik eller sædvane, god markedsføringsskik, eller risikerer at vække anstød eller almen forargelse. Kunden er ansvarlig for forpligtelser over for rettighedsindehavere eller myndigheder, herunder, men ikke begrænset til, betaling af royalties, pligteksemplar eller lignende forpligtelser. Vi forbeholder os retten til uden erstatningspligt over for Kunden at afbryde Opgaven, hvis der findes rimelig anledning til at mistænke, at Originalmaterialet strider mod det, som angives i ovenstående to afsnit. Hvis Kunden ikke lever op til det, som angives i de to øverste afsnit i punkt 13, er Kunden forpligtet til at kompensere os for al skade og alle omkostninger, som rammer os i forbindelse hermed. Sådanne omkostninger inkluderer, men er ikke begrænsede til, skadeserstatning, sagsomkostninger og øvrige udgifter til juridisk bistand.

15. Force Majeure

Parten skal friholdes fra de forpligtelser, som påhviler denne i henhold til denne aftale, i den udstrækning denne er forhindret i at opfylde sine forpligtelser på grund af strejke, som ligger uden for partens kontrol, optøjer, oversvømmelser, krig, regeringsdekret eller lignende (force majeure). Parten skal i så fald omgående underrette den anden part skriftligt om sådanne omstændigheder og skal i videst mulig udstrækning forsøge at forhindre eller fjerne årsagerne til sin manglende evne til at opfylde sine forpligtelser. En sådan underretning medfører, at Leveringstiden forlænges med fyrre (40) arbejdsdage, og hvis omstændighederne fortsat foreligger i mere end fyrre (40) arbejdsdage, medfører en sådan hændelse, at en af parterne har ret til skriftligt at annullere ordren uden ret til erstatning.

16. Tvister

Aftalen skal reguleres af svensk ret, således som den anvendes i aftaler indgået i Sverige mellem svenske parter. Tvister i anledning af Aftalen skal afgøres i Sverige af voldgiftsmænd efter svensk lov om voldgiftsmænd. Hvis tvisten drejer sig om beløb, som ved retssagens start beløber sig til højst to (2) pris-basisbeløb (2020: 47300 SEK) ifølge loven (1962 :381) om almen forsikring, har Parten imidlertid ret til at indbringe sagen for en svensk domstol.

 

DiscRepublic

Smedjegatan 47

S-352 46 Växjö

Sverige

Tel: +46 (0)470 74 29 00

www.discrepublic.dk